CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
www.tspumps.vn
Menu

LẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H, ĐỘNG CƠ 75KW

Lắp đặt bơm chìm TS lưu lượng 5000m3/h Trạm bơm thuộc dự án xây dựng kênh thuỷ lợi ngăn mặn giữ ngọt năm 2021

LẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONGLẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONGLẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONGLẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONG

zalo-img.png